Hoang Dung 12

người đang quan tâm

Lớp đang học

Ngữ pháp - Từ vựng cơ bản

19 học sinh  •  1 bài học

Tiếng anh 12_ Unit3_ Phần 1

2 học sinh  •  2 bài học

Bài giảng đã học

Hiện chưa học bài nào

Đề thi đã làm

Kiểm tra điện xoay chiều

Lớp 12  •  Kiểm tra chuyên đề
15 lượt làm

Đề kiểm tra chuyên đề Tích phân

Lớp 12  •  Kiểm tra chuyên đề
39 lượt làm

Tài liệu đã đọc/mượn

Hiện chưa đọc tài liệu nào