Nhà giáo
Đinh Thị Hạnh

người đang theo học

Lớp học đã tạo

lớp 8A2

64 học sinh  •  3 bài học

Đề thi đã tạo

Kiểm tra chương bất phương trình

Lớp 8  •  Kiểm tra chương
35 lượt làm

Kiểm tra chương 1 đại số: Mệnh đề, tập hợp

Lớp 10  •  Kiểm tra chương
66 lượt làm

Tài liệu đã đọc/mượn

Hiện chưa đọc tài liệu nào